ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти е наш най-голям приоритет. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

Фаст Меню / Fast Menu/ е търговска марка, собственост на „Уеб Технолоджи“ ООД, който управлява техническата платформа Fast Menu. Същата се ползва от наши клиенти /ресторанти и магазини/ за приемане на онлайн поръчки и обработва необходимата информация, която се изисква за осъществяването на услуги по онлайн поръчки, доставка,  реклама и маркетинг от името и за сметка на нашите клиенти.

 

 1. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

„УЕБ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, ЕИК 201085016 ( „FAST MENU“ или „нас“) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Драган Цанков 23А, п.к. 1113,

тел. 02 4390313

е-mail: info@fast-menu.com;

Уебсайт: https://fast-menu.com/

Услугите, които нашите клиенти /Администратори на лични данни/ предоставят на Вас /субект на данни/ чрез уеб-базираната платформа Fast Menu изискват обработка на Вашите лични данни от „Уеб Технолоджи“ ООД. Нашите клиенти изпращат към нас информация за поръчки, съдържаща данни на техни потребители, които са поръчали или желаят да поръчат или придобият стоки и/или услуги от тях. При изпълнение на тези действия по обработка „Уеб Технолоджи“ ООД има качеството на „обработващ лични данни“, т.е. обработва Вашите лични данни от името на своя клиент /Администратор на данни/, при спазване на наложени от него и съобразно изискванията на GDPR мерки за защита на личните данни.

Отговорен за обработката на Вашите лични данни е съответният Администратор /ресторант и/или магазин/. „УЕБ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД носи отговорност за обработката на Вашите лични данни съобразно разпоредбите на GDPR и законосъобразните указания на съответния Администратор.

Моля да имате предвид, че не носим отговорност за политиките за поверителност или съдържанието на сайтовете на нашите клиенти или партньори, към които препращат поставени от тях на платформата линкове. Също така не отговаряме за използването или защитата на информацията, предоставена от клиент или партньор, съответно събрана и обработвана от тях. Всеки път когато Вие изберете да последвате препратка към партньорски уебсайт, неговият оператор може да Ви покани да предоставите данни за регистрация или друга Ваша информация. Моля, имайте предвид, че всяка такава информация се събира от съответната трета страна и следва нейната политика за поверителност.

 

 1. ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

„УЕБ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД обработва следните видове лични данни, за да предостави точно предлаганата услуга, а именно: поддръжка на уеб-базираната платформа Fast Menu.

 • две имена,
 • телефонен номер,
 • адрес за доставка на пратка,
 • електронна поща.

„УЕБ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД създава и следните видове данни в процеса на предоставяне на търговските си услуги, а именно:

–           потребителски профил /потребителско име и парола/,  бисквитки и Google Анализиране, бисквитки за функционалност и ефективност, задължителни бисквитки (еssential cookies), подробно описани в Политика за бисквитки.

 

III.    ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

„УЕБ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 28, параграф 3 от GDPR във връзка с чл. 6, параграф1, б. „а“, б. „б“, б. „в“ и б. „е“ от GDPR, а именно:

 • чл. 28, параграф 3 от GDPR – FAST MENU обработва лични данни на основание договор със свой клиент /Администратор на данни/, който е задължителен за FAST MENU спрямо администратора, и който регламентира предмета и срока на действие на обработването, естеството и целта на обработването, вида лични данни и категориите субекти на данни и задълженията и правата на администратора. Данните обработвани на това основание са: две имена, телефонен номер, адрес за доставка, ел.поща и потребителски профил.
 • чл. 6 , параграф1, б. „а“ от GDPRВие сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг – рекламни, търговски съобщения, промоции, оферти и др. Данните обработвани на това основание са бисквитки и Google Анализиране, бисквитки за функционалност и ефективност, задължителни бисквитки (еssential cookies), съгласно Политика за бисквитки;
 • чл. 6 , параграф1, б. „б“ от GDPR – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Данните обработвани на това основание са: две имена, телефонен номер, адрес за доставка, ел.поща и потребителски профил.
 • чл. 6 , параграф1, б. „в“ от GDPR – обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора и/или обработващия на лични данни /FAST MENU/, като задължения за счетоводно отчитане на търговската дейност и др. Данните обработвани на това основание са: две имена, телефонен номер, адрес за доставка.
 • чл. 6 , параграф1, б. „е“ от GDPR – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора и/или на обработващия личните данни /FAST MENU/, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. Данните обработвани на това основание са: две имена, ел.поща и потребителски профил.

 

 1. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

А/ С цел сключване или изпълнение на договор за доставка на стоки/услуги от избран от Вас ресторант и/или магазин:

 • Идентифициране на клиент при поръчка през FAST MENU;
 • Идентифициране на получателя на пратката;
 • Доставка на поръчка;
 • Актуализиране на Вашите лични данни;
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/заявления по чл. 15-22 от GDPR/жалби;
 • Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;
 • Плащане на суми по приети поръчки;
 • Извършване на обработка от обработващи данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане.

Б/ В изпълнение на свои законови задължения, „УЕБ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД обработва  данните Ви за следните цели:

 • Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка, когато това е предвидено в индивидуалния договор на клиента;
 • За извършване финансово-счетоводна обработка на договора с клиента и за данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи.

В/ За целите на легитимните интереси на FAST MENU, а именно:

 • проследяване на изпълнението на всяка доставка;
 • обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации;
 • улесняване на комуникацията и асистиране на лицата в началния период на ползване на услугите ни /даване на решения при проблеми с потребителски профил и т.н./;

Г/ За маркетингови цели:

 • анализ на потребителското търсене и поведение;
 • изпращане на съобщения за промоции, оферти;
 • изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.

 

 1. МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

FAST MENU  не предоставя услуги на лица под 18-годишна възраст.

Лице под 18 години, може да ползва нашите услуги само със съдействието на пълнолетно лице, което действа като представляващ спрямо непълнолетния/малолетния.

В случай, че FAST MENU получи информация, че е събрал лични данни от лице под 18-годишна възраст, то същите незабавно се изтриват, освен ако закон не задължава FAST MENU  да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години, на следните контакти:

е-mail: info@fast-menu.com;

 1. VI. МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

FAST MENU обработва само данни, които са предоставени от нашите клиенти. Това означава, че всеки потребител на услугите на нашите клиенти носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като FAST MENU  няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите на получателите на пратките, предоставени ни от клиент.

 

 

VII.      КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“) при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

 

VIII.     КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ

FAST MENU  не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП.

Предаването на Вашите данни на други обработващи лични данни се извършва само с цел предоставяне на избраната от Вас услуга/доставка, за маркетингови кампании, целящи повишаване качеството на предоставяните ви услуги и/ или с цел изпълнение на законови задължения на FAST MENU, а именно:

 • Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на поръчки;
 • Компании за техничсеко анализиране на услугата като хостинг компании;
 • Технически съпорт компании, като ресторански ПОС системи; CRM и кол център система, използвана за управление на изходящи и входящи телефони обаждания при осъществяване на ИТ подръжка и комуникация;
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – правни, счетоводни, одиторски, в т.ч. принудително събиране на вземания и др.;
 • Държавни административни органи – НАП и др., когато е приложимо в предвидени от закон случаи.

 

 1. СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ

След изпълнението на конкретна доставка и/или услуга, или след даването на Вашето съгласие, Вашите лични данни се съхраняват в следните срокове:

 • 10 г. за счетоводни документи, считано от началото на годината, следваща годината , в която е издаден счетоводния документ – две имена, телефонен номер, адрес за доставка.
 • 5 години от изпълнение на конкретна доставка и/или услуга, с оглед проследяване на изпълнението на всяка доставка и обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации и съдебни претенции – две имена, телефонен номер, адрес за доставка, ел.поща и потребителски профил.
 • 3 г. от получаване на съгласието – за ел. поща за изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др., както и бисквитки и Google Анализиране, Бисквитки за функционалност и ефективност, Задължителни бисквитки (еssential cookies).

Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това, съгласно вътрешните документи на FAST MENU.

 

 1. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

FAST MENU  е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от GDPR.

Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин.

FAST MENU  като обработваща система прилага криптиране на информацията.

 

 1. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА
 2. Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н.
2.  Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

 1. Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от FAST MENU  по всяко време, освен когато обработването е необходимо за поне една от следните цели, а именно:

 1. a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б)         за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо FAST MENU;

в)         за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или

г)         за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

 1. Право на ограничение

Имате право да поискате FAST MENU  да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 1. a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

б)         обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

в)         администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г)         субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от GDPR в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 1. Право на преносимост: 

Когато FAST MENU  обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

 1. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
  Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на FAST MENU. Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

 

XII.     УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на следните контакти:

е-mail: info@fast-menu.com;

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

 

XIII.  ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си  за обработка на Вашите лични данни само за тези цели и този вид лични данни, необходими за постигането на конкретните цели, които обработваме на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от GDPR, подробно описани в раздел III и IVот настоящата политика, както и в Политиката за бисквитки.

В случай, че желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработка на следните лични данни, а именно: ел. поща за изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др., както и бисквитки и Google Анализиране, Бисквитки за функционалност и ефективност, Задължителни бисквитки (еssential cookies), то можете да подадете писмено такова на посочения по-горе мейл или да последвате активната връзка, където да попълните нашия образец за оттегляне на съгласие или виж Политика за бисквитки.

 

XIV.     СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на следните контакти:

е-mail: info@fast-menu.com;

Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на България – Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.