ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА КЛИЕНТИ НА ФАСТ МЕНЮ

 

Настоящите общи условия за клиенти (“Общите условия”) са приложими при всяко ползване на уеб-базираната софтуерна платформа „Система за поръчки Fast Menu“ (FAST MENU).

 

За услугите и стоките, предлагани от търговци, които ползват услугите на уеб-базираната платформа Fast Menu важат Общите условия на съответния търговец.

 

I.ПРЕДМЕТ

 

1.Фаст Меню / FAST MENU/ е търговска марка, собственост на „Уеб Технолоджи“ ООД, който управлява техническата платформа Fast Menu. Същата се ползва от наши клиенти /ресторанти и магазини/ за приемане на онлайн поръчки и обработва необходимата информация, която се изисква за осъществяването на услуги като онлайн поръчки, доставка,  реклама и маркетинг от името и за сметка на нашите клиенти, с цел предоставяне на висококачствено и бързо обслужване на крайния потребител.

 

2.„УЕБ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, ЕИК 201085016 ( „FAST MENU“) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.Драган Цанков 23А, п.к. 113,

е-mail: info@fast-menu.com;

Уебсайт: https://fast-menu.com/
3.Тези общи условия регулират отношенията между „УЕБ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК или Фаст Меню от една страна, а от друга – търговци /ресторанти и магазини/, наричани ПОЛЗВАТЕЛИ или физически лица, закупуващи през техническата платформа Fast Menu предлаганите от търговците продукти, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ.

 

4.Уеб базирана софтуерна платформа „Система за поръчки Fast Menu“(FAST MENU)оперира като платформа от услуги, достъпна чрез уеб сайт, апликации позволяваща на компаниии и физически лица да ползват нейните услуги. FAST MENU предлага също интеграция чрез API за свързаност с други софтуерни решения.

 

6.Услугите, които FAST MENU предлага на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ /търговци/ включват право на ползване на платформата и нейните функционалности, които позволяват съответният търговец да интегрира електронен магазин в неговия собствен сайт и да прeдлага различни видове стоки/услуги според избрания план. Съобразно избрания месечен план ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща цена към ДОСТАВЧИКА съгласно уреденото в раздел VI.

 

6.Основните видове услуги, които предлага FAST MENU на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ /търговци/ са:

6.1. Онлайн „Вземи на място” поръчки, в която услуга се включва:

6.1.1. Ползване на Fast Menu системата през сайта на Ползвателя, чрез който се осъществява приемане, обработване и предаване  на поръчки, подадени от ПОТРЕБИТЕЛИ /крайни клиенти/ за продукти, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ лично ще вземе от търговския обект на Ползвателя и

6.1.2.  Приемане от ПОЛЗВАТЕЛЯ на плащаиния от ПОТРЕБИТЕЛИ за продадените стоки/услуги, чрез електронни платежни системи и методи, използвайки предлаганите от ДОСТАВЧИКА интегирани услуги за плащания.

6.2. Онлайн Поръчки със собствена доставка, в която услуга се включва:

6.2.1. Ползване на Fast Menu системата  през сайта на Ползвателя,  чрез който се осъществува приемане, обработване и предаване на поръчки от ПОТРЕБИТЕЛИ за доставка на Продукти, предлагани от ПОЛЗВАТЕЛЯ и

6.2.2. Приемане от  ПОЛЗВАТЕЛЯ на плащания от ПОТРЕБИТЕЛИ, чрез електронни платежни системи и методи, използвайки предлаганите от ДОСТАВЧИКА интегирани услуги за плащане. В този случай фактическото изпълнение на доставката се извършва от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

Допълнителните видове услуги, които предлага FAST MENU на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ /търговци/ са:

7.1. Онлайн поръчки с изпълнение на доставка чрез логистика с куриери, в която услуга се включва:

7.1.1. Ползване на Fast Menu системата през сайта на ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез който се осъществява приемане, обработване и предаване на поръчки за доставка на стоки/услуги, направени  от ПОТРЕБИТЕЛИ и

7.1.2. Приемане за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ на плащаиния от ПОТРЕБИТЕЛИ, чрез електронни платежни системи и методи, използвайки предлаганите от ДОСТАВЧИКА интегирани услуги за плащане. В този случай фактическото изпълнение на доставката се извършва от лице, извършващо услуги по логистика, с което ПОЛЗВАТЕЛЯТ има сключен договор за логистика.

7.2. Управление на Маркетинг кампании, в която услуга се включва:

7.2.1. Интегриране в сайт или сайтове на ПОЛЗВАТЕЛЯ на кодове за следене (tracking codes) – Google Tag Manager, AdWords conversion tracking pixel, Remarketing tracking pixel и други), cookies и допълнителни настройки за ефективно проследяване на дигитални рекламни кампании и да извърши от негово име дигитални кампании.

7.2.2. Дигиталните кампании включват: създаване, управление, оптимизация и мониторинг от името на ПОЛЗВАТЕЛЯ на рекламни кампании в Google AdWords™, Facebook и други дигитални кампании на марката/бранда на  ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

II.РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ПРОФИЛ във ФАСТ МЕНЮ

 

8.За да започне да ползва услугите на Фас Меню ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да попълни формата за създаване на търговски профил. След като предостави цялата нужна информация, даде своето съгласие за обработката на тази информация и заплати таксата „Конфигурация“, започва процедурата по създаване на търговският профил, която продължава до 5 работни дни. В този срок търговският профил се конфигурира във ФАСТ МЕНЮ. С попълването и изпращането на формата за създаване на търговски профил ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява и приема да изпълнява настоящите Общи условия.

 

9.Ползвателя потвърждава предложeната дата и час (или посочва удобна за него) за извършване на обучение на персонала за работа със системата и след обучение стартира системата.

 

10.ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ Онлайн магазин без съдържание, като последният следва сам да въведе наименованието, описанието и цената на предлаганите от него стоки/услуги, както и да прикачи изображения на същите, индивидуални условия за покупко-продажба и всичко друго, което се окаже необходимо за стартирането и законосъобразната работа на Онлайн магазина.

 

11.Отговорността за верността и законосъобразността на въведената информация относно стоките/услугите и останалото съдържание в Онлайн магазина е на регистрирания ПОЛЗВАТЕЛ.

 

12.ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за публикуваната от него информация, текстове, изображения и материали и за тяхното съотвествие с приложимото законодателство.

 

13. ще счита за свой контрагент, лицето посочено като титуляр на Търговският профил. Това лице ще бъде ползвател и на всички други профили, които ДОСТАВЧИКЪТ ще създаде и предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ във връзка с ползването на услугата.

 

14.В случай, че едно лице създаде Личен профил, в качеството си на служител и в кръга на своите трудови задължения, за титуляр на Личния профил се счита работодателя. В тази връзка, служителят, създавайки Личен профил на своя работодател, с тези Общи условия декларира, че е надлежно оправомощен за това от своя работодател.

 

15.ДОСТАВЧИКЪТ не предлага и не продава на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ стоки/услуги, предлагани през Онлайн магазина на ПОЛЗВАТЕЛЯ. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за продажбата, заплащането, доставките, рекламациите и връщането на стоки/усулги спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Онлайн магазина по смисъла на Закона за защита на потребителите, както и към останалите търговци и предприятия по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

 

16.ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен сам да осигури всички лицензи, разрешения и регистрации за законосъобразната продажба на СТОКИ/УСЛУГИ чрез Онлайн магазина.

 

17.ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че при възникнал спор с трети лица или наложена санкция или друг вид имуществена отговорност на ДОСТАВЧИКА, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети ДОСТАВЧИКА за всички платени имуществени санкции, обезщетения, направени разноски и други разходи,резултат от недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на ПОЛЗВАТЕЛЯ, включително когато последният е посочил неверни данни в онлайн магазина, нарушил е правата на          ПОТРЕБИТЕЛИ, авторските права на трети лица, лични данни, правилата на конкуренцията и други законови изисквания и разпоредби и пр.

 

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 

18. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява да не използва Услугите за изпращане на нежелана поща – “СПАМ”. Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услуга, за което ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ. При повторно действие ДОСТАВЧИКЪТ има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугите без предупреждение.

 

19.Предоставянето на Услугите не включва предоставянето на име на домейн.
ДОСТАВЧИКЪТ може да предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ и други услуги, извън изрично посочените в тези Общи условия, съгласно уговореното с писмен договор.

20.ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да създаде дизайн („Theme“) на своя Онлайн Магазин или да избере да използва някой от типовите дизайни, достъпни във Фаст Меню срещу заплащането на цената за конфигурация (за отстъпване на правото да го използват). В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ избере да използва някой от типовите дизайни („Theme“), той може да използва същия само за един свой Онлайн магазин.

 

21.Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ закрие свой Онлайн магазин, той може да използва същия дизайн на друг свой Онлайн магазин. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, използвал някой от типовите дизайни („Theme“) от Фаст меню, не може да продава, предоставя или отстъпва права върху същия дизайн на трети лица. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че типовите дизайни („Theme“) ще бъдат поддържани, достъпни и налични за срока на абонаментния план, заплатен от ПОЛЗВАТЕЛЯ, а последният изрично се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да ги премахва, модифицира или да спре тяхната поддръжка по своя преценка, с което автоматично се прекратява правото на ПОЛЗВАТЕЛЯ да използва съответния дизайн.

22.В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща редовно месечния си абонамент, ДОСТАВЧИКЪТ  се задължава да поддържа типовете дизайн (“Theme”), като си запазва правото да модифицира същите.

 

IV.РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ във ФАСТ МЕНЮ

 

22.ПОТРЕБИТЕЛ, който желае да поръчка доствака на стока/услуга от конкретен ПОЛЗВАТЕЛ /търговец/ чрез FAST MENU, следва да създаде потребителски профил.

 

23.За да създаде потребителски профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп. С попълване на данните си и натискане на бутона “Създай профил“, декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

 

24.Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ДОСТАВЧИКА чрез платформата FAST MENU, съобразно процедура, посочена в общите условия на ПОЛЗВАТЕЛЯ /търговец/.

 

25.ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от последния електронен адрес. Създава се акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

26.При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни, както и да актуализира същите при необходимост.

 

V.ПОРЪЧКА

27.В платформата FAST MENU се публикуват оферти от името на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ /ресторанти и магазини/.

 

28.FAST MENU не носи отговорност за съдържанието на офертите, в т.ч. но не само цена на стока/услуга и цена на доставка, както и информацията за ПОЛЗВАТЕЛЯ /Ресторанта или магазина/.

 

29.Договорът за доставка на стоки/услуги е между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ /ресторант или магазин/

 

30.Всеки избран продукт се слага във виртуална кошница на ПОТРЕБИТЕЛЯ. До потвърждаване на поръчката, потребителят може да преглежда и променя поръчваните продукти, количества, начин на плащане и доставка, другите данни, свързани с конкретната поръчка.

 

31.След приключване на поръчката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПОЛЗВАТЕЛЯТ /ресторант или магазин/ потвърждава същата чрез изпращане на съобщение до електронния адрес, посочен от потребителя. Договорът за продажба от разстояние влиза в сила от момента, в който ПОЛЗВАТЕЛЯТ е потвърдил поръчката.

 

32.Срокът и условията за изпълнение на доставката се уреждат от Общите условия на съответния ПОЛЗВАТЕЛ /ресторант или магазин/.

 

33.FAST MENU не поема отговорност за изпълнението на договора за доставка по т. 29.

 

34.Предвид факта, че предмет на доставка са нетрайни продукти /храни и напитки/, то ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да разваля/анулира поръчката, която е приета от ПОЛЗВАТЕЛЯ по реда на т. 31. Изключения се допускат само когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ е посочил изрично това още във формата за генериране и изпращане на поръчката.

 

35.ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да анулира Поръчката, например ако Оферта вече не е налична, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил грешен/неработещ телефонен номер или друга информация за контакт или в случай на форсмажорни обстоятелства.

 

 

 VI. ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ И ОТЧЕТНОСТ

 

36. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща цената на договорените Услуги по т. 6 и по т. 7 в началото на всеки абонаментен период. Абонаментният период може да е определен на месечна или годишна база, съобразно посоченото в индивидуалния писмен договор. Цената на предоставяните услуги се определя в зависимост от избраният от Ползвателя абонаментен план и услуги. Информация за абонаментите планове и включените в тях пакет услуги

Всички въпроси относно Услугите можете да задаване на info@fast-menu.com

 

37. След получаване на плащане на абонаментна цена и всички необходими данни за фактура, ако същите не са били предоставени при създаване на Личния профил, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯ електронна фактура на email адреса, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

38. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява и приема електронната фактура като достатъчен и валиден документ, въз основа на който може да бъде извършеното плащане.

39. С приемане на настоящите Общи условия по реда на т. 8, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира изрично, че ако не заплати месечната абонаментна цена за даден период и/или за конкретен Онлайн магазин – меню за поръчка, той не желае да ползва услугите по отношение на този Онлайн магазин – меню за поръчка, или за съответния незаплатен период.

 

40. Неплащането по т. 39, дава право на ДОСТАВЧИКА незабавно да премахне Онлайн магазина/Онлайн магазините на Ползвателя от сървъра си, без да дължи на последния уведомление, предизвестие или обезщетение.

 

41. ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото, но не и задължението да съхранява цялата или част от информацията съдържаща се в или свързана с даден Онлайн магазин, до 14 дни от датата на изтичане на последния заплатен месечен абонамент, с цел последващо възстановяване на Онлайн магазина на сървъра на ДОСТАВЧИКА.

 

VII. РАЗПЛАЩАТЕЛНИ МЕТОДИ И ДОСТАВКИ

 

42. Фаст Меню дава възможност на ПОЛЗВАТЕЛЯ сам да избере начините, по които крайните ПОТРЕБИТЕЛИ ще получават и заплащат закупените Продукти. Информация за начините на плащане ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да получи при генериране на поръчка на сайта на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

43.ДОСТАВЧИКЪТ предлага механизъм за изчисляване на цената на транспорта, но не осигурява самия транспорт.

 

44.ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи отговорност за сключване на договор с куриер или осигуряване на друг начин за доставка на Продуктите до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

45.При възникнал проблем с достъпа или ползването на онлайн магазина, ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще уведоми ДОСТАВЧИКА на следните телефони ……………………………………….. или email адрес: support@web-teh.net

 

46. От момента на сключването на договор за доставка по т. 31 от тези Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да плати Поръчката на ПОЛЗВАТЕЛЯ /ресторант или магазин/.

 

47.ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да изпълни това задължение за плащане чрез използване на метод за онлайн плащане чрез FAST MENU или чрез плащане на ПОЛЗВАТЕЛЯ /ресторант или магазин/ при доставката до врата или на мястото за получаване.

 

48.Възстановяване на онлайн плащане е възможно, само ако Поръчката не може да бъде доставена (изцяло) или в случайите на рекламации по реда на раздел IX. Възстановяването винаги се извършва по същата сметка, от която е извършено плащането.

 

49.ПОЛЗВАТЕЛЯТ /ресторант или магазин/ е упълномощил FAST MENU да приеме онлайн плащането на ПОТРЕБИТЕЛ/И от името на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

VIII. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

 

50.ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да прекрати предоставянето на Услугите по т. 6 и т. 7 за ПОЛЗВАТЕЛИ, чиито онлайн магазини причиняват натоварвания, или поради други събития, които нарушават нормалната работа на Онлайн магазина, включително ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е надвишил установените от ДОСТАВЧИКА лимити.

 

51. Когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ предостави достъп за ползване и управление на неговия Онлайн магазин на трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои.

 

52. ДОСТАВЧИКЪТ може по своя преценка да премахне отделни материали от онлайн магазина на ПОЛЗВАТЕЛЯ вместо да прекрати изцяло ползването му, в случай, че материалите нарушават авторски права, свободната конкуренция, права на потребители или др. законови норми на националното и/или европейско законодателство или когато имат съдържание, противоречащо на общестевно приетите норми за морал.

 

53.По собствена преценка, ДОСТАВЧИКЪТ има право, вместо да прекрати Услугите по т. 6. и т. 7, да изиска от ПОЛЗВАТЛЕЛЯ да отстрани нарушението, като последният е длъжен да предприеме действия по отстраняване на нарушението до 24 часа, след като е получил уведомлението, ако ДОСТАВЧИКЪТ не е посочил друг срок.

 

54.ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да прави изменения и подобрения на платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги, доколкото не се нарушават основните функции на онлайн магазина.

 

55.ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.

 

56.Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на ПОТРЕБИТЕЛИ /клиенти/ не задължава ДОСТАВЧИКЪТ да осъществи контакт с ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

57.С приемането на тези Общи условия по реда на т. 8, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че използва предоставяната услуга за извършване на своя търговска или професионална дейност.

 

IХ. РЕКЛАМАЦИИ

 

58. Рекламации от ПОТРЕБИТЕЛЯ се подават до ДОСТАВЧИКА само в писмена форма чрез попълване на формуляра за контакти или по електронна поща. Рекламациите могат да бъдат приети от FAST MENU, действащ от името на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

59.Сроковете и условията на рекламация се уреждат с Общите условия на съответния ПОЛЗВАТЕЛ /ресторант/магазин/.

 

60.Когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в три екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ и един на FAST MENU.

 

61. В случай, че рекламацията се приеме за основателна от ПОЛЗВАТЕЛЯ /ресторант/магазин/, то същият дължи възстановяване на сумата на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ по посочена от него банкова сметка или ползването на ваучер за следваща покупка за призната сума по рекламацията. Сумата може да бъде възстановена и от FAST MENU, действащ от името на ПОЛЗВАТЕЛЯ /ресторант/магазин/.

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

 

62. Договорът за предоставяне на Услугите по т. 6 и т. 7 съгласно тези Общи условия се прекратява:

с изтичане на срока на Договора, съгласно избрания от Ползвателя период на абонаментен план;

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

при незаплащане на цената, съобразно избрания абонаментен план;

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.

в случаите изрично посочени в тези Общи условия или договорени от страните в индивидуален писмен договор.

 

63.ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай, че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на тези Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила за използване на Услугите „Онлайн магазин“.

64.В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ прекрати предсрочно договорът, сключен при тези Общи условия, то той дължи на ДОСТАВЧИКА неустойка в размер на дължимото възнаграждение за оставащия период на Договора.

 

65. Ако ДОСТАВЧИКЪТ е получил цялата сума за срока на договора, възнаграждението платено от ПОЛЗВАТЕЛЯ се приема за обезщетение на ДОСТАВЧИКА за предсрочно прекратяване на договора.

 

66. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на Услугите в нарушение на законови разпоредби, правилата на морала или разпоредбите на тези общи условия, страните се съгласяват, че ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да ограничи предоставянето на Услугите по т. 6 и т. 7 или достъпа до информацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ до изясняване на случая.

 

67.ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ДОСТАВЧИКА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с:

67.1. неизпълнение на някое от задълженията по този договор,

67.2. нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост и

67.3. неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за срока и при условията на договора.

 

XI. ЛИЧНИ ДАННИ

 

68. FAST MENU обработва лични данни, свързани с ПОТРЕБИТЕЛИ, в качеството си на обработващ лични данни от името на съответния ПОЛЗВАТЕЛ /ресторант/ магазин/, съгласно чл. 28 от Регламент 2016/679.

 

69.Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да упражни правата си по чл. 15-22 от Регламент 2016/679, като отправи съответно искане или заявление до ПОЛЗВАТЕЛЯ /ресторант/магазин/ или до FAST MENU.

 

70.Упражняването на правата по по чл. 15-22 от Регламент 2016/679, както и основанията, целите и условията на обработка на лични данни се осъществяват съгласно Политика за поверителност на FAST MENU при спазване на съответните организационни и технически мерки за защита.

 

XII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

71.В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

72.Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

73.За неуредените въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на правата и задълженията на страните по настоящите Общи условия, се прилагат законите на Република България.

 

74.Тези Общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОЛЗВАТЕЛИ на Услугите по т. 6 и т. 7.

75ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези Общи условия на адрес www.fast-menu.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

76.Възникналите между страните спорове по сключването, изменението, изпълнението, прекратяването на настоящите Общи условия, се решават с преговори и взаимни отстпъки между страните. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентния български съд.

 

77. Настоящите общи условия влизат в сила от 24.05.2018.г.